Welkom op de website van de Particuliere Praktijk voor Levens- en zingevingsvragen van drs. Maartje van der Velde

Wie ik ben

Ik ben universitair geschoold theologe en oefen mijn beroep uit in een particuliere praktijk voor levens- en zingevings-vragen. Dit doe ik op wetenschappelijke basis, maar heb door de aard van mijn vak een brede kijk op en een diep inzicht in de werkelijkheid.

Uitgangspunt voor mijn praktijk

Mijn praktijk gaat�uit van de theorie, dat de mens, als hij/ zij geboren wordt, een eigen levensweg, een eigen agenda heeft.
Opvoeding en scholing die de nieuwe wereldburger in zijn / haar leven ten deel vallen, zijn erop gericht, dat hij of zij de situatie in het gezin en de modellen voor het leven in de maat-schappij die reeds ont-wikkeld zijn, leert kennen en zich eraan aanpast.

Het is meestal niet zo een-voudig om al in de jeugd, behalve het bestaande, ook het eigene te honoreren en in het bestaan te integreren. Het� eigene kan zelfs� totaal vergeten worden. Dit kan leiden tot gevoelens van onbehagen en onvrede met zichzelf, van zich niet thuis voelen in de wereld, van niet� sporen met de medemensen in zijn of haar omgeving.Via de methode van het toelaten van het gevoel en de eigen gedachten en intuïties, ontdekt de cliënt, wie hij of zij eigenlijk is en op welke manier opvoeding, scholing en aanpassing aan de gebruiken in de samenleving hem of haar van de eigen weg hebben afgebracht.

Doel van de gesprekken in de praktijk

Het vertrouwd raken met zichzelf en bekend raken met de eigen levensweg. Anders gezegd: het bevorderen van inzicht in het leven in het algemeen en in het eigen leven in het bijzonder. Inzichten welteverstaan, die van opvoeding of scholing onafhankelijk zijn. De eigen levenservaringen, het eigen handelen, de eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal.

Voor wie de gesprekken bedoeld zijn.

De gesprekken zijn bedoeld voor ieder, die op de een of andere manier het idee heeft, of het gevoel heeft, dat hij/zij niet op het goede spoor zit, iets voor zichzelf verborgen houdt, niet zelf de eigen beslissingen neemt, of zich in het verleden in het maken van cruciale keuzes heeft laten leiden door anderen, daar niet tevreden mee is en/of niet tevreden over zichzelf is.


Overige kenmerken van mijn praktijk

- geen wachtlijsten of intakegesprekken
- een consult duurt een uur.